ازدواج با مرد زن دار

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد آیا امکان پذیر است؟ ( زن دوم بدون اجازه همسر اول )

ثبت ازدواج دختر با مردی که زن دارد “هر چه از زنان که شما را پسند افتاد، دو و سه و چهار…