ازدواج با دختر با حکم دادگاه

ازدواج با دختر بدون اجازه ولی

ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی در دفتر ازدواج (مسیر مشاوره حقوقی)

آیا امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی )پدر عروس( وجود دارد؟ این جمله می تواند یک…