ازدواج به عنوان زن دوم بدون اجازه زن اول

ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

ثبت عقد ازدواج با مردی که زن دارد آیا امکان پذیر است؟ ( زن دوم بدون اجازه همسر اول )

“هر چه از زنان که شما را پسند افتاد، دو و سه و چهار تا به زنی گیرید. اما اگر بیم دارید که به…