انواع مهریه

دفتر ازدواج آئین مهر و وفا

مهریه| مهریه رو هم می‌دن و هم می‌گیرن! | فلسفه‌ی مهریه

مراسم آشنایی و عقد و ازدواج در کشور ما آداب و رسوم خاص خود را دارد. شاید در اکثر مجالس خواستگاری و بله‌برون،…

انواع مهریه| مهریه‌ی عندالمطالبه و مهریه‌ی عندالاستطاعه

از انواع مهریه آیا چیزی می‌دانید؟ هنگام ازدواج یک دختر و پسر مبحثی که پیش…