دسته بندی سفره عقد

دفتر ازدواج ونک

اجزای اصلی سفره عقد| هر کدام از اجزای سفره عقد سمبل چیست؟

سفره عقد انجام مراسم عقد در هر جا معمولاً در کنار سفره عقد انجام می‌شود. بعضی چیزها از ملزومات سفره‌های عقد است و در…