راه‌های فرار از مهریه

دفتر ازدواج آئین مهر و وفا

مهریه| مهریه رو هم می‌دن و هم می‌گیرن! | فلسفه‌ی مهریه

مراسم آشنایی و عقد و ازدواج در کشور ما آداب و رسوم خاص خود را دارد. شاید در اکثر مجالس خواستگاری و بله‌برون،…

دفتر ازدواج آئین مهر و وفا

مهریه| قوانین حاکم بر مهریه

پیش از پرداختن به قوانین حاکم بر مهریه خوب است نخستین عبارتی که ایرانیان معمولاً پس از بحث مهریه در مراسم خواستگاری و ‌بله‌برون…