قوانین مهریه

دفتر ازدواج آئین مهر و وفا

مهریه| قوانین حاکم بر مهریه

پیش از پرداختن به قوانین حاکم بر مهریه خوب است نخستین عبارتی که ایرانیان معمولاً پس از بحث مهریه در مراسم خواستگاری و ‌بله‌برون…