لیست هزینه‌های عروسی

دفتر ثبت عقد با عاقد کراواتی| عاقد غیر روحانی

عاقد کراواتی را به عاقد روحانی ترجیح می‌دهید؟ همانطور که همسرتان و بعد، روز مراسم و لباس‌ و حلقه را انتخاب کرده‌اید، انتخاب…

دفتر ازدواج ونک

ازدواج| هزینه‌های ازدواج| هزینه‌ی ازدواج در محضر عقد و ازدواج

هزینه‌های ازدواج در سال‌های اخیر آنقدر بالا رفته که همانطور که آمارهای رسمی از دفاتر عقد و ازدوج نشان می‌دهد ازدواج‌ در ایران…