مهریه عندالمطالبه

انواع مهریه| مهریه‌ی عندالمطالبه و مهریه‌ی عندالاستطاعه

از انواع مهریه آیا چیزی می‌دانید؟ هنگام ازدواج یک دختر و پسر مبحثی که پیش…